วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้

จากการเรียนในรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร ดิฉันได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเว็บไซด์ของตัวเอง  และได้รู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความทันสมัย
   สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้น  นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น