วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 19 มกราคม 2554

พัฒนา คือเจริญงอกงามหรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
หลักสูตร คือ วิชา กิจกรรม ประสบการณ์ต่่างๆในการเรียน
การพัฒนาหลักสูตร คือ
1.การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีกว่าเดิม
2.การจจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน
ทำไมต้องพัฒนาหลักสูตร เพราะ สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการพัฒนาหลักสูุตร
-ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร
-ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-ต้องทำอย่างเป็นระบบและระเบียบ
-ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ตามมาทีหลังจากการพัฒนา เช่น เอกสาร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ
-ระดับชาติ ผู้รับผิดชอบ
- ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันส่่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ระดับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ
- เขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เกี่ยวข้อง
-ระดับห้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
- ครูผู้สอน
ผลที่ได้/ประโยชน์การพัฒนาหลักสูตร
-ผู้เรียนมีคุณภาพ
-ผู้สอนมีศักยภาพในการเรียนรู้
-ระดับชุมชนเข้มแข็งขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สังคม/และประเทศมีความเจริญงอกงาม
ในวันนีัอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาโดยแบ่งเป็น
5 รูปแบบดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
3. รูุปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกู๊ดแล๊คและริชเทอร์
5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์
จากการเรียนในวันนี้ทำให้ได้เรียนรู้ถึงรูปแบบของการพัฒนาในรูปแบบต่างๆทั้ง5รูปแบบและสามารถถ่ายทอดออกมาให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น