วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 26 มกราคม 2554

จากการเรียนในวันนี้อาจารย์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน โดยให้ประเด็นคำถามที่ต้องไปสัมภาษณ์ เพื่อให้นักศึกษาแต่่ละกลุ่มสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ประเด็นคำถามต่างๆ ก็สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท
สรุปการพัฒนาหลักสูตรมี 5ขั้นตอนดังนี้
1.การกำหนดจุดประสงค์
2.การจัดเนื้อหาของหลักสูตร
3.การนำหลักสูตรไปใช้
4.การประเมินผลหลักสูตร
5.การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
จากการได้เรียนในวันนี้ทำให้ได้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น